News:

Museum Boijmans geeft deel collectie Joodse familie terug: 'Om en om gekozen'

1998
1970
1945
NOS 7 September 2022

(English translation below)

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft kunst van een Joodse familie teruggegeven, maar houdt na goed overleg een deel ervan, meldt Trouw. De Restitutiecommissie voor nazi-roofkunst is blij met deze constructie.


Simon Goodman

De familie Goodman had een kunstcollectie, maar Fritz Goodman en zijn vrouw Louise kwamen in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp terecht en werden daar omgebracht. Tachtig jaar later krijgt hun kleinzoon Simon een deel van de collectie dus weer terug.

"Ik voel me opgetogen. En trots op wat mijn familie allemaal had verzameld. Het geeft me het gevoel dat ik terug kan gaan in de tijd en iets kan veranderen", zegt Goodman tegen de krant. Toch neemt hij niet alles mee uit het Rotterdamse museum. Vijf van de elf schalen uit de serie rijk gedecoreerd Italiaans aardewerk uit de 16de eeuw blijven in de vitrine. "Het was in dit geval de beste oplossing", zegt hij.

Om en om gekozen

De Restitutiecommissie adviseerde de familie en het museum om met elkaar te gaan praten. Dat komt vooral doordat het onmogelijk was vast te stellen hoe deze schalen uit de collectie zijn verdwenen en waar ze tussen 1933 en 1955 zijn geweest.

Ook museumdirecteur Sjarel Ex kon geen bewijs vinden dat de schalen door de nazi's zijn geroofd. Maar omdat er nog onduidelijkheden waren en hij het belangrijk vindt dat dubieuze kunst in zijn collectie wordt opgespoord ging hij met Goodman om tafel zitten. Ze besloten om een simpele verdelingsmethode te gebruiken. "We hebben er om en om één gekozen. Serieus."

Ruimhartiger beleid

Goodman gaat nu samen met zijn familie kijken wat er met de schalen gaat gebeuren. Vaak komt een deel van de teruggevonden kunstwerken in de persoonlijke collectie terecht, de rest wordt verkocht. "Ik zou er graag ten minste één zelf houden", zegt hij.

Een evaluatiecommissie adviseerde twee jaar geleden om ruimhartiger te zijnmet het teruggeven van nazi-roofkunst. Dat advies leidde er onder meer toe dat een schilderij van Kandinsky begin dit jaar door het Stedelijk Museum in Amsterdam werd teruggegeven aan de erfgenamen.

English translation:

The Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam has returned art from a Jewish family, but is keeping part of it after proper consultation, reports Trouw. The Restitutions Committee for Nazi-looted art is pleased with this outcome.

The Gutmann family had an art collection, but Fritz Gutmann and his wife Louise ended up in a concentration camp during the Second World War and were killed there. Eighty years later, their grandson Simon Goodman will get some of the collection back.

"I feel elated. And proud of what my family had collected. It gives me the feeling that I can go back in time and change something", Goodman tells the newspaper. Yet he is not taking everything with him from the Rotterdam museum. Five of the eleven dishes from the series of richly decorated Italian earthenware from the 16th century will remain in the display case. "It was the best solution in this case", he says.

Alternately chosen

The Restitutions Committee advised the family and the museum to talk to each other. This was mainly because it was impossible to establish how these dishes disappeared from the family collection and where they had been between 1933 and 1955.

Even museum director Sjarel Ex could not find any evidence that the dishes had been looted by the Nazis. But because there were still some uncertainties and because he considers it important that dubious art in his collection is traced, he sat down with Goodman. They decided to use a simple method of distribution. "We took turns picking one. Seriously."

More generous policy


Goodman is now going to see, together with his family, what will happen to the dishes. Often, some of the recovered artworks end up in personal collections, the rest are sold. "I would like to keep at least one myself," he says.

Two years ago, an evaluation committee advised to be more generous in returning Nazi looted art. That advice led, among other things, to a painting by Kandinsky being returned to the heirs by the Stedelijk Museum in Amsterdam earlier this year.


https://nos.nl/artikel/2443613-museum-boijmans-geeft-deel-collectie-joodse-familie-terug-om-en-om-gekozen
© website copyright Central Registry 2024