News:

Voorzitters vertrekken bij Restitutiecommissie - Chairmen resign from Restitutions Committee

1998
1970
1945
NIW 10 February 2023
Ester Voet (English translation below)

De twee belangrijkste leden van de Restitutiecommissie, Jacob Kohnstamm en Els Swaab, hebben plotseling ontslag genomen. Over het waarom wordt in alle toonaarden gezwegen. Claimanten zijn verbijsterd.

De verbijstering onder betrokkenen was groot toen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vorige week berichtte dat Jacob Kohnstamm en Els Swaab gezamenlijk hun ontslag hadden ingediend. Ze waren pas een jaar en vier maanden in functie bij de Restitutiecommissie. “Vanwege een interne aangelegenheid hebben zij besloten deze stap te nemen,” luidde het persbericht.

De Restitutiecommissie geeft de overheid sinds 2001 advies over de teruggave van tijdens het nazibewind geroofde kunst. Jarenlang bleven de commissieleden kwakkelen. De commissie werkte niet effectief genoeg, dossiers bleven te lang liggen en meer dan eens werd het belang van de claimanten als ondergeschikt aan het algemeen belang gezien. In 2021 bracht een werkgroep onder leiding van voormalig advocaat en D66-coryfee Jacob Kohnstamm een evaluatierapport uit. Belangrijkste aanbeveling: houd meer rekening met het belang van de rechthebbenden.

De aangewezen persoon voor de uitvoering van die aanbeveling was Jacob Kohnstamm zelf. Zijn benoeming kreeg bijval: eindelijk zou er verandering komen in de stroperige, terughoudende werkwijze van de commissie. Kohnstamm ging vanaf zijn aanstelling eind september 2021 voortvarend te werk. Zijn benoeming was in principe voor drie jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. In die korte periode bracht hij als voorzitter samen met vicevoorzitter Els Swaab veel tot stand. Claimanten voelden zich gehoord en dossiers die jarenlang stof hadden liggen vergaren, konden na juridisch getouwtrek eindelijk worden gesloten.

De verantwoordelijke staatssecretaris, Gunay Uslu, benoemde Dick Oostinga als plaatsvervangend voorzitter na het vertrek van Kohnstamm. Jurist en oud-notaris Dick Oostinga is al sinds 2018 lid van de Restitutiecommissie, die uit zeven leden bestaat. Hij was dat dus al in een tijd waarin de Restitutiecommissie niet best functioneerde. Daags na het persbericht bleken Kohnstamm en Swaab al van de website van de Restitutiecommissie verwijderd.

Pijn in het hart

Op sociale media sprak het NIW zich uit over de vreemde gang van zaken. Oostinga nam naar aanleiding daarvan contact op met de redactie. Hij wilde een en ander toelichten, maar over de ware toedracht van het ontslag zou niet worden gesproken. Een interview behoorde bij nader inzien niet tot de opties. Oostinga beperkte zich tot een omslachtige mededeling: “Omwille van zorgvuldigheid kunnen wij niet ingaan op de interne aangelegenheid die aanleiding was voor het vertrek van twee leden. Ik wil benadrukken dat de commissie eendrachtig is over de koers om op dezelfde voet met dezelfde regels en dezelfde intenties door te gaan. Met name de claimanten willen we hierover geruststellen.”

Ook Jacob Kohnstamm blijft zwijgzaam is over de reden van zijn vertrek. Wel ontzenuwt hij een aantal geruchten die inmiddels de ronde doen. Met klem benadrukt hij dat er geen sprake is van een onderling confl ict tussen hem en Swaab: “Els en ik zitten volledig op één lijn.” Van fi nanciële malversaties is evenmin sprake. “In het belang van de voortgang van de restitutie is het beter als we niets over het waarom zeggen. Maar u mag weten dat ik dit besluit met onwaarschijnlijk veel pijn in het hart heb genomen. Ik had die drie jaar heel graag af willen maken. De beleidslijn zal intern in ieder geval intact blijven, daar steek ik mijn handen voor in het vuur. Over de geruchten die nu de ronde doen, kan ik maar één ding zeggen: wie met modder gooit, verliest de grond.”

Hoe het ook zij, de gang van zaken getuigt niet bepaald van transparantie of de ‘nieuwe bestuurscultuur’ waarmee Den Haag zo graag schermt.

Geen rol

Op vragen van het NIW antwoordt het ministerie: “Wij begrijpen de zorgen die zijn ontstaan. De inzet van de staatssecretaris blijft erop gericht dat de Restitutiecommissie haar belangrijke werk voort kan zetten. Er zijn geen plannen vanuit het ministerie het ingezette beleid te veranderen. De interne aangelegenheid betreft geen inhoudelijke kwestie. De heer Kohnstamm en mevrouw Swaab hebben zelf besloten hun ontslag in te dienen, daar heeft het ministerie van OCW geen rol in gehad. Daarom past het ons niet meer te zeggen over hun beweegredenen.”

Een centrale figuur in restitutiezaken is voormalig CIDI-directeur en ex-CJO-voorzitter Ronny Naftaniel. Hoewel hij niet meer betrokken is bij het CJO, bemoeit hij zich wel nog steeds met het dossier restitutie. De vacature van Kohnstamm komt nu vrij, is hij geïnteresseerd? “Ik ben niet gevraagd en op een advertentie zal ik niet reageren.” Maar een duidelijk ‘nee’ spreekt hij niet uit. “Ik zou dan eerst moeten weten hoeveel tijd ermee gemoeid is en alle ins en outs willen weten,” antwoordt hij desgevraagd.

English translation

There was consternation among those involved when the Ministry of Education, Culture and Science announced last week that Jacob Kohnstamm and Els Swaab had jointly resigned. They had only been in office at the Restitutions Committee for a year and four months. "Due to an internal matter, they have decided to take this step," the press release read.

The Restitutions Committee has been advising the government on the return of art looted during the Nazi regime since 2001. For years, committee members continued to languish. The commission did not work effectively enough, files were left lying around too long, and more than once the interests of claimants were seen as subordinate to the public interest. In 2021, a working group led by former lawyer and D66 luminary Jacob Kohnstamm issued an evaluation report. Main recommendation: take more account of the interest of the claimants.

The designated person to implement that recommendation was Jacob Kohnstamm himself. His appointment met with approval: finally there would be a change in the committee's rigid, reluctant working method. Kohnstamm proceeded energetically from his appointment at the end of September 2021. His appointment was in principle for three years, with a possibility of extension. In that short period, as chairman together with vice chairman Els Swaab, he accomplished much. Claimants felt heard and files that had been gathering dust for years could finally be closed after legal wrangling.

The State Secretary responsible, Gunay Uslu, appointed Dick Oostinga as deputy chairman after Kohnstamm's departure. Lawyer and former notary Dick Oostinga has been a member of the seven-member Restitution Commission since 2018. So he was already so at a time when the Restitutions Committee was not functioning well. Days after the press release, Kohnstamm and Swaab appeared to have already been removed from the website of the Restitutions Committee.

Pain in the heart

On social media, the NIW spoke out about the strange state of affairs. Oostinga contacted the editors in response. He wanted to explain things, but the true facts of the dismissal would not be discussed. On second thought, an interview was not among the options. Oostinga limited himself to a cumbersome announcement: "For the sake of diligence, we cannot comment on the internal matter that prompted the departure of two members. I want to emphasize that the committee is united on the course to continue on the same footing with the same rules and the same intentions. In particular, we want to reassure claimants about this."

Jacob Kohnstamm also remains silent about the reason for his departure. He does refute a number of rumors that have been circulating. He emphatically emphasizes that there is no mutual confl ict between him and Swaab: "Els and I are completely on the same page." Nor is there any question of financial malpractice. "In the interest of proceeding with the restitution, it is better if we say nothing about why. But you may know that I made this decision with improbable pain in my heart. I would have liked very much to have finished those three years. In any case, the policy line will remain intact internally, I put my hands on it. About the rumors circulating now, I can only say one thing: he who throws mud, loses the ground."

Be that as it may, the course of events does not exactly testify to transparency or the "new administrative culture" that The Hague is so fond of displaying.

No role

In response to questions from the NIW, the ministry replied, "We understand the concerns that have arisen. The State Secretary's commitment remains focused on ensuring that the Restitutions Committee can continue its important work. There are no plans from the Ministry to change the policy that has been initiated. The internal matter does not concern a substantive issue. Mr. Kohnstamm and Ms. Swaab made their own decision to resign; the Ministry of OCW had no role in this. Therefore, it is not appropriate for us to say more about their motives."

A central figure in restitution cases is former CIDI director and ex-CJO chairman Ronny Naftaniel. Although he is no longer involved with the CJO, he still interferes with the restitution file. Kohnstamm's vacancy is now vacant - is he interested? "I have not been asked and to an advertisement I will not respond," he says. But he doesn't pronounce a definite "no. "I would then first have to know how much time is involved and want to know all the ins and outs," he replies when asked.


https://niw.nl/voorzitters-vertrekken-bij-restitutiecommissie/
© website copyright Central Registry 2023