News:

‘Musea zijn nog lang niet klaar met het onderzoek naar naziroofkunst’ - 'Museums are far from done with research into Nazi looted art'

1998
1970
1945
Het Parool 17 August 2022
Gregor Langfeld
(English translation below)

Dat het Rijksmuseum en het Joods Cultureel Kwartier in 2024 een tentoonstelling over naziroofkunst komen, is toe te juichen. Ze zijn echter beslist niet de eerste, benadrukt hoogleraar Gregor Langfeld. Bovendien is zo’n expositie over roofkunst volgens hem pas het begin.


Bild mit Häusern (1909) van Wassily Kandinsky, dit jaar door het Stedelijk teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

Op 9 juli kondigde Het Parool een tentoonstelling over naziroofkunst in de vorm van een interview groots aan, die het Rijksmuseum en het Joods Cultureel Kwartier in 2024 gezamenlijk zullen organiseren. Het is toe te juichen dat instellingen zoals het Rijksmuseum, die decennialang roofkunst met de grootste vanzelfsprekendheid als hun eigen bezit presenteerden, nu een gebaar naar de samenleving en de Joodse gemeenschap maken.

Er is nog steeds veel geroofd, afgeperst of anderszins onttrokken kunstbezit van Joodse burgers in openbare verzamelingen aanwezig. De nazi’s roofden zo’n 600.000 kunstwerken, waarvan er nog steeds zo’n 100.000 vermist worden. Om die reden spreken sommige historici van de grootste kunstroof ooit.

Internationaal vond er eind jaren negentig een omdenken in de omgang met roofkunst plaats. Toen ondertekenden 44 landen de zogenoemde Washington Principles met het doel naziroofkunst te identificeren en een teruggavebeleid te ontwikkelen. Deze nieuwe inzet is mede te danken aan de constante aandacht in de media voor dit onderwerp. Dit is ook de reden waarom museumdirecteuren langzamerhand hun opstelling tegenover geroofde kunst veranderen. Het traditionele beeld van het museum als morele autoriteitsinstantie staat immers op het spel.

Stedelijk in de oorlog

In het interview met Taco Dibbits en Emile Schrijver vraagt Hanneloes Pen waarom het Stedelijk Museum niet meedoet aan de tentoonstelling, aangezien in dit museum recent één van de meest opzienbarende restitutiezaken speelde. Deze zaak culmineerde in de teruggave van Kandinsky’s iconische werk Bild mit Häusern aan de erven van de familie Lewenstein op 28 februari jongstleden.

Schrijvers reactie op Pens vraag is onbegrijpelijk, omdat het de suggestie wekt dat het Stedelijk Museum de roofkunst niet aan de rechtmatige eigenaren terug wilde geven en alle verantwoordelijkheid op de Restitutiecommissie wordt afschoven. Dat terwijl het Stedelijk al in 2015 een tentoonstelling over naziroofkunst organiseerde waarin tevens Bild mit Häusern aan bod kwam (Het Stedelijk in de oorlog).

Bovendien: júíst Bild mit Häusern is zonder tussenkomst van de Restitutiecommissie door de gemeente Amsterdam, de eigenaar van de collectie van het Stedelijk Museum, aan de erven Lewenstein teruggegeven. Het Stedelijk, dat het beleid van de gemeente volgt, committeerde zich aan dit besluit. Dit gebeurde nadat de Restitutiecommissie de claim eerder had afgewezen. De Restitutiecommissie woog toen – haaks op de Washington Principles – de belangen van musea mee.

Dat heeft de commissie geen goed gedaan, en de reputatie van Nederland in restitutiezaken ook niet. Belangenafweging speelt inmiddels geen rol meer, omdat ze niet in dienst staat van het herstel van recht dat a priori voorrang zou moeten hebben. Dat een kunstwerk buiten de Restitutiecommissie om aan de erven wordt teruggegeven is in Nederland nog niet vaak voorgekomen maar geenszins uniek.

Groot nationaal onderzoek

Het Stedelijk Museum liep voorop toen het er al meer dan tien jaar geleden op wees dat Bild mit Häusern een problematische herkomstgeschiedenis heeft. Dit gebeurde in het kader van een groot nationaal onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van kunstwerken die vanaf 1933 Nederlandse musea in zijn gekomen (Museale Verwervingen vanaf 1933). Het Rijksmuseum begon met dit onderzoek overigens pas later dan andere musea en kon zijn resultaten nog niet presenteren toen de Museumvereniging haar website in 2013 lanceerde.

Na Het Stedelijk in de oorlog organiseerden ook andere instellingen tentoonstellingen over dit onderwerp zoals de Bergkerk Deventer (2017), Boijmans Van Beuningen (2018) en het Kunstmuseum Den Haag (2021), meestal in relatie tot de eigen verzamelgeschiedenis. In 2023 volgt het Mauritshuis. De geplande tentoonstelling van het Rijksmuseum en het Joods Cultureel Kwartier komt wat later maar past goed in dit rijtje.

Het moet nog blijken of de kritische omgang met de eigen museumcollecties die na de millenniumwisseling heeft ingezet, blijvend van aard is. Of reageren musea slechts reflexachtig om openbare kritiek te ontwijken? Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat het herkomstonderzoek naar museale objecten niet met de kortlopende projecten uit het verleden als afgehandeld beschouwd kan worden. Nog steeds zijn er veel vragen onbeantwoord en bovendien was soms informatie over bepaalde werken eerder nog niet beschikbaar.

Het zou wenselijk zijn als de herkomstgeschiedenis van mogelijk besmette en geclaimde objecten ook in de vaste collectiepresentaties wordt vermeld. Daarbij biedt herkomstonderzoek nieuwe mogelijkheden en toegangen tot objecten om de geschiedenis van kunst te vertellen; dit gaat verder dan traditionele benaderingen zoals stijlgeschiedenis, iconografie en connaisseurschap.

En waarom is de herkomstgeschiedenis van objecten in musea vaak nog steeds niet online op hun websites beschikbaar? Dergelijke en andere vragen kunnen uiteraard ook met betrekking tot koloniale roofkunst en de nog steeds bloeiende, illegale handel in antiquiteiten gesteld worden. Het gaat om de eigen historische verantwoordelijkheid van onze musea.

Gregor Langfeld is hoogleraar moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

English Translation

Opinion: 'Museums are far from done with research into Nazi looted art'

The fact that the Rijksmuseum and the Jewish Cultural Quarter are organizing an exhibition on Nazi looted art in 2024 is to be welcomed. However, they are certainly not the first, emphasizes professor Gregor Langfeld. Moreover, such an exhibition on looted art is only the beginning, according to him.

On 9 July, Het Parool announced a major exhibition on Nazi looted art in the form of an interview , which the Rijksmuseum and the Jewish Cultural Quarter will jointly organize in 2024. It is to be applauded that institutions such as the Rijksmuseum, which for decades presented looted art as their own property with the greatest of self-evidence, are now making a gesture towards society and the Jewish community.

There is still much looted, extorted or otherwise extracted art belonging to Jewish citizens in public collections. The Nazis robbed about 600,000 works of art, of which about 100,000 are still missing. For that reason, some historians speak of the greatest art theft ever.

Internationally, at the end of the 1990s, there was a rethinking of the way in which looted art was dealt with. Then 44 countries signed the so-called Washington Principles with the aim of identifying Nazi looted art and developing a return policy. This new effort is partly due to the constant media attention for this subject. This is also the reason why museum directors are gradually changing their attitude towards looted art. After all, the traditional image of the museum as a moral authority is at stake.

The Stedelijk Museum during the war

In the interview with Taco Dibbits and Emile Schrijver, Hanneloes Pen asks why the Stedelijk Museum is not participating in the exhibition, since one of the most sensational restitution cases recently took place in this museum. This case culminated in the return of Kandinsky's iconic work Bild mit Häusern to the heirs of the Lewenstein family on February 28.

Schrijver's response to Pen's question is incomprehensible, because it suggests that the Stedelijk Museum did not want to return the looted art to its rightful owners and that all responsibility is shifted to the Restitutions Committee. This while the Stedelijk already organized an exhibition on Nazi looted art in 2015, which also featured Bild mit Häusern (The Stedelijk Museum and the Second World War ).

Moreover, Bild mit Häusern was returned to the Lewenstein heirs without the intervention of the Restitutions Committee by the municipality of Amsterdam, the owner of the collection of the Stedelijk Museum. The Stedelijk, which follows the policy of the municipality, has committed itself to this decision. This happened after the Restitutions Committee had previously rejected the claim. The Restitutions Committee then weighed the interests of museums – at odds with the Washington Principles.

That did the Committee no good, and neither did it do any good for the reputation of the Netherlands in restitution cases. Balancing interests no longer plays a role, because it is not in the service of the restoration of law that should a priori take precedence. It is not often the case in the Netherlands that a work of art is returned to the heirs without the Restitutions Committee, but it is by no means unique.

Major national investigation

The Stedelijk Museum led the way when it pointed out more than ten years ago that Bild mit Häusern has a problematic provenance. This took place in the context of a major national investigation into the provenance of works of art that entered Dutch museums from 1933 onwards (Museum Acquisitions from 1933 ). The Rijksmuseum only started this research later than other museums and was not yet able to present its results when the Museum Association launched its website in 2013.

After 'The Stedelijk and the Second World War', other institutions also organized exhibitions on this subject, such as the Bergkerk Deventer (2017), Boijmans Van Beuningen (2018) and the Kunstmuseum Den Haag (2021), mostly in relation to their own collection history. The Mauritshuis will follow in 2023. The planned exhibition of the Rijksmuseum and the Jewish Cultural Quarter will be a little later, but fits well in this list.

It remains to be seen whether the critical handling of the museum's own collections, which started after the turn of the millennium, is of a permanent nature. Or do museums only react reflexively to avoid public criticism? It is now becoming increasingly clear that the provenance research into museum objects cannot be regarded as completed with the short-term projects from the past. There are still many questions unanswered and, moreover, sometimes information about certain works was not available before.

It would be desirable if the provenance history of potentially contaminated and claimed objects was also included in the permanent collection presentations. In addition, provenance research offers new possibilities and access to objects to tell the history of art; this goes beyond traditional approaches such as style history, iconography and connoisseurship.

And why is the provenance history of objects in museums often still not available online on their websites? Such and other questions can of course also be asked with regard to colonial looted art and the still thriving, illegal trade in antiquities. It is about the own historical responsibility of our museums.

Gregor Langfeld is professor of modern and contemporary art history at the Open University and assistant professor at the University of Amsterdam.

https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-musea-zijn-nog-lang-niet-klaar-met-het-onderzoek-naar-naziroofkunst~be17fc2c/
© website copyright Central Registry 2024